AKTUÁLNÍ VÝZVY

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2024. 

Projekt NEW WAYS 2024 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení i kulturních zážitků publiku.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce. Letošním tématem zůstává hledání autentických odpovědí umělců na otázky, které rezonují v nezávislém uměleckém světě. 

Jak a čím diváky oslovit? Souzní moje umělecká výpověď ve veřejném prostoru? Kde se setkávat a v jaké podobě a prostředí? (divadelní sál, open air, imerzivní divadlo, site-specific…) Jak moc diváky zapojit do průběhu představení? Kde je hranice mezi sdílením a manipulací s diváky? Tyto a podobné otázky budou pro zájemce o koprodukční spolupráci na Švestkovém Dvoře v roce 2024 hlavní prioritou.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu. 

Rezidence v délce 7-10 dnů (září-listopad) jsou určeny divadelním a tanečním skupinám z ČR i zahraničí. Výsledkem rezidence je veřejná prezentace na závěr pobytu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího. 

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou složenou z týmu Švestkového Dvora a expertů v oboru.

 

Nabízíme: 

  • 2 samostatné rezidenční pobyty: jeden pro divadlo, druhý pro tanec
  • každý tvůrčí pobyt v délce 7-10 dnů ( září-listopad) v prostorách Švestkového Dvora
  • technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
  • produkční zázemí
  • ubytování
  • příspěvek na tvůrčí proces a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Stravu si rezidenti zajišťují a hradí sami.

 

Pro koho je projekt určen:

  • umělci působící v ČR i zahraničí
  • skupiny 3-6 osob
  • pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

 

Harmonogram:
31. 5. 2024 – uzávěrka výzvy
7. 6. 2024výběr projektů

 

Přihlášky musí obsahovat:

  • popis projektu (1-2 normostrany)
  • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
  • krátký motivační dopis

 

Přihlášky zasílejte na adresu katerina.soban@seznam.cz  nejpozději do 31. 5. 2024.

 

Švestkový Dvůr, z.s. je umělecká organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní, pedagogické a komunitní aktivity v rurální oblasti. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.

Rezidenční program nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Rezidenční program na Švestkovém Dvoře je v roce 2024 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihočeského kraje, za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury České republiky.

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META. 

Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří se zaměřili na tvorbu s materiálem, objektem a loutkou. Tento program vybízí mladé tvůrce prakticky se zamyslet nad otázkou jakou roli v umělecké výpovědi hraje propojení lidského těla s materiálem či objektem. Jak jejich „soužití“ dokáže podtrhnout, zachytit a divákovi předat to, co samostatně slova ani pohyb neumí.

Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení. 

Rezidence v délce 7-10 dnů (září-prosinec) jsou určené pro začínající umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvůrčího procesu budou po dohodě s umělci představeny veřejnou prezentací ještě do konce roku 2024 na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektu proběhne v první polovině června uměleckou radou složenou z týmu Švestkového Dvora a expertů v oboru.

 

Nabízíme: 

  • rezidenci pro začínající umělce
  • tvůrčí pobyt v délce 7-10 dnů v prostorách Švestkového Dvora
  • technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
  • produkční zázemí
  • ubytování
  • příspěvek na tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 10 000 Kč/skupina

Stravu si rezidenti zajišťují a hradí sami.

 

Pro koho je projekt určen:

  • umělci působící v ČR i zahraničí
  • jednotlivci a skupiny (max.6 osob)
  • pro tvorbu autorského loutkového představení

 

Harmonogram:

31. 5. 2024 – uzávěrka výzvy

7. 6. 2024 – výběr projektu

srpen – listopad 2024 – tvůrčí rezidence

září – prosinec 2024 – veřejné prezentace

 

Přihlášky musí obsahovat:

  • popis projektu (1-2 normostrany)
  • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
  • krátký motivační dopis

 

Přihlášky zasílejte na adresu katerina.soban@seznam.cz  nejpozději do 31. 5. 2024.

 

Švestkový Dvůr, z.s. je umělecká organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní, pedagogické a komunitní aktivity v rurální oblasti. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.

Rezidenční program nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Rezidenční program na Švestkovém Dvoře je v roce 2024 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihočeského kraje, za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury České republiky.

CURRENT CALLS

Švestkový Dvůr/Plum Yard is opening a call for artistic residencies within the project NEW WAYS 2024

This year, the NEW WAYS 2024 project focuses on finding new, innovative ways of sharing and delivering artistic performances and cultural experiences to the audience.

The Plum Yard opens up a platform for the submission of projects whose theme and chosen form of presentation depends entirely on the artists themselves and their chosen method of work. This year’s theme remains the search for authentic responses by artists to questions that resonate in the independent art world. 

How and with what to reach the audience? Is my artistic statement harmonious in the public space? Where to meet and in what form and environment (theatre hall, open air, immersive theatre, site-specific…) How much do I involve the audience in the performance? Where is the line between sharing with the audience and manipulating it? These and similar questions will be the main priority for those interested in co-producing at Plum Yard in 2024.

We are looking for projects with a primary focus on the practical exploration or development of new possibilities for sharing performance art with the audience (including the use of modern technologies). We offer facilities, equipment and spatial possibilities for creation. 

Residencies lasting 7-10 days (September-November) are intended for theatre and dance groups from the Czech Republic and abroad. The result of the residency is a public presentation at the end of the stay in the premises of the Plum Yard, either in the form of a live performance, online or a combination of both.

The selection of the projects will take place in the first half of June by an artistic board composed of the Plum Yard team and experts in the field. 

 

We offer: 

  • 2 separate residencies: one for theatre, one for dance 
  • each creative stay lasting 7-10 days (from the September to November) in the premises of the Plum Yard
  • technical equipment and support for the duration of the residency
  • production support
  • accommodation
  • contribution to the creation of the production and public presentation in the amount of 20 000 CZK per group

Residents will need to provide and pay for their own food.

 

For whom is the project intended:

  • artists working in the Czech Republic and abroad
  • Groups consisting of 3-6 persons
  • for creating a new project or adapting an existing one

 

Schedule:

31. 5. 2024call deadline
7. 6. 2024selection of projects

 

Applications must include:

  • project description (1-2 standardized pages)
  • description of the artistic team (CV, portfolio, etc.)
  • short motivation letter

 

Applications must be sent to katerina.soban@seznam.cz no later than 31 May 2024.

 

Švestkový Dvůr /Plum Yard was established in 2013 and has been providing cultural, educational and community activities in the rural area since 2015. The organization’s activities are defined by 4 main areas of focus in its work: artist facilities, visiting artist program, residencies and community projects.

The residency program offers to individuals or whole groups from the Czech Republic and abroad the possibility of short-term or long-term stays focused on research, creation, development or completion of an artistic project in a space with accommodation, kitchen, technically equipped hall, rehearsal room, studios and workshops for the production of scenography. The projects that are created during the residencies are then usually part of the programme offered by Švestkový Dvůr/Plum Yard.

The residency program at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2024 has been financially supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund for Culture of the Czech Republic, South Bohemia Region, realized with the financial support by EU within NextGeneration EU, National Recovery Plan and Ministry of Culture of the Czech Republic.

Švestkový Dvůr/Plum Yard is opening a call for artistic residencies within the project FIRST BASE 2024.

The FIRST BASE project focuses on supporting the creation of young theatre makers who work with material and puppets. This programme encourages young artists to reflect practically on the question of what role does the connection between the human body and the materiál or object plays in artistic expresion. How their “coexistence” can underline, capture and pass on to the viewer what words and movement cannot do on their own.

Švestkový Dvůr/Plum Yard will provide artists with space to practically search and experiment with material and its subsequent use in the creation of an author’s theatre performance.

Residencies lasting 7-10 days (September-December) are aimed at emerging artists or artist groups. The results of the creative process will be presented in a public presentation before the end of 2024 at the Plum Yard upon agreement with the artists.

The selection of the project will take place in the first half of June by an artistic board composed of the Plum Yard team and experts in the field.

 

We offer: 

  • residency for aspiring artists
  • creative residency lasting 7-10 days in the premises of the Švestkový Dvůr/Plum Yard
  • technical equipment and support for the duration of the residency
  • production support
  • accommodation
  • contribution to the creation of the production and public presentation in the amount of 10 000 CZK per group

Residents will need to provide and pay for their own food.

 

For whom is the project intended:

  • artists working in the Czech Republic and abroad
  • individuals and groups (max. 6 members)
  • for the creation of an original puppet performance

 

Schedule:

31. 5. 2024Call deadline

7. 6. 2024Project selection

August – November 2024Creative residency

September – December 2024Public presentation

 

Applications must include:

  •  project description (1-2 standardized pages)
  • description of the artistic team (CV, portfolio, etc.)
  •  short motivation letter

 

Applications must be sent to katerina.soban@seznam.cz no later than 31 May 2024.

 

Švestkový Dvůr /Plum Yard was established in 2013 and has been providing cultural, educational and community activities in the rural area since 2015. The organization’s activities are defined by 4 main areas of focus in its work: artist facilities, visiting artist program, residencies and community projects.

The residency program offers to individuals or whole groups from the Czech Republic and abroad the possibility of short-term or long-term stays focused on research, creation, development or completion of an artistic project in a space with accommodation, kitchen, technically equipped hall, rehearsal room, studios and workshops for the production of scenography. The projects that are created during the residencies are then usually part of the programme offered by Švestkový Dvůr/Plum Yard.

The residency program at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2024 has been financially supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund for Culture of the Czech Republic, South Bohemia Region, realized with the financial support by EU within NextGeneration EU, National Recovery Plan and Ministry of Culture of the Czech Republic.

VÝKONNÝ ŘEDITEL / VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Umělecké centrum Švestkový Dvůr vyhlašuje výběrové řízení, ve kterém hledá kolegyni/kolegu na pozici výkonné ředitelky / výkonného ředitele 

Švestkový Dvůr je divadelní, kulturní a pedagogické centrum zaměřené na uměleckou tvorbu, vzdělání a komunitní projekty. Nachází se v malé jihočeské obci Malovice. Od roku 2015 nabízí široké veřejnosti kulturní aktivity v podobě odvážných a inovativních tanečních i divadelních představení pro děti i dospělé. Již přes 10 let zajišťuje v rámci rezidenčních i koprodukčních projektů kvalitní zázemí jednotlivcům i skupinám všech uměleckých oborů z ČR i zahraničí. Švestkový Dvůr, z.s. je významným partnerem českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí a networků.

 

KOHO HLEDÁME? 

Hledáme kandidáty/ky, kteří/ré:

  • mají chuť pečovat o chod organizace Švestkový Dvůr, z.s. a dále ji rozvíjet
  • mají  zkušenosti s managementem v oboru současného umění, zejména performativního umění (praxe na obdobné pozici min. 2 roky)
  • mají přehled o současné české kulturní scéně (znalost evropského kontextu výhodou)
  • mají smysl pro práci v týmu a své vize realizují na základě spolupráce s kolegy
  • mají schopnost strategického uvažování a koncepčního myšlení a umí formulovat své vize
  • dokážou pracovat v současném grantovém systému, obsahově se podílet na grantových žádostech a cítí zodpovědnost za přidělené finanční zdroje 
  • mají schopnost reprezentovat Švestkový Dvůr, z.s. v českém i mezinárodním kontextu 
  • mají dobrou znalost českého a anglického jazyka 
  • mají řidičský průkaz sk. B

Co bude náplní vaší práce:

  • strategické plánování činnosti organizace 
  • vytváření koncepcí jednotlivých aktivit organizace ve spolupráci s dramaturgickou radou
  • realizace strategického plánu
  • koordinace aktivit organizace
  • vedení týmu produkce a komunikace
  • aktivní zapojení do českých i mezinárodních networkingových sítí, reprezentace organizace, strategie a realizace péče o vztahy s partnerskými organizacemi
  • příprava podkladů pro granty
  • všechny aktivity zahrnují aktivní spolupráci s dramaturgickou a správní radou organizace, finančním manažerem a týmem Švestkového Dvora, z.s. (produkční, technici ad.)
  • místem výkonu jsou Malovice (Jihočeský kraj)
  • Jedná se o práci na ŽL (OSVČ)

Co nabízíme:

  • práci v zavedené a fungující kulturní organizaci
  • práci v příjemném, kreativním a přátelském prostředí
  • podporu týmu organizace
  • flexibilní pracovní dobu
  • možnost vzdělávání v oboru
  • příležitost cestovat
  • práci v rozsahu cca 0,8 úvazku
  • pravidelné měsíční finanční ohodnocení adekvátní kulturnímu sektoru a pozici s případným navýšením podle zapojení se do realizace projektů; při výši úvazku 0,8 minimálně 32 000 Kč

Nástup:

Předpokládaný nástup je od září/října 2024 na částečný úvazek, od ledna 2025 pak ve výše uvedeném rozsahu.

Harmonogram Open Callu:

Uzávěrka přihlášek: 9. 8. 2024

Přihlášky prosím zasílejte v elektronické podobě na email: katerina.soban@seznam.cz

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis a přehled realizovaných projektů (s odkazy)
  • motivační dopis  
   • zamyslete se nad tím, čím vás Švestkový Dvůr zaujal, co byste rádi do organizace přinesli, co byste chtěli podpořit, zhodnoťte své silné a slabé stránky
  1. kolo – výběr uchazečů na základě přihlášek do 20. 8. 2024, úspěšní kandidáti budou vyzváni ke zpracování úkolu dle zadání
  2. kolo – osobní pohovory: září 2024