AKTUÁLNÍ VÝZVY

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje druhé kolo výzvy k podávání žádostí pro umělecké rezidence s důrazem na mezinárodní spolupráci v průběhu druhé poloviny roku 2023.

O projektu:

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře nabízí možnost uměleckých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení autorských projektů v prostoru s ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným divadelním sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Rezidenční prostor Švestkový Dvůr je otevřen pro umělce všech oborů (divadlo, tanec, performing arts, výtvarné umění, hudba, literatura, stejně jako pedagogické a vzdělávací projekty), kteří hledají místo pro soustředěnou práci s veškerým potřebným zázemím (divadelní prostor s technickým vybavením, zkušebna, ubytování, kuchyně, sociální zařízení, dílny s technickým vybavením, atd.), včetně prezentace a následné reflexe své práce a produkční a technické podpory.

Rezidenční program v roce 2023 je určen pro začínající a mladé umělce, stejně jako renomované tvůrce a umělecké soubory. Hledáme projekty, které spadají do jedné z následujících kategorií (detailní popis kategorií viz níže):

• NOF (nová fáze): tyto rezidence jsou určené pro mladé a začínající umělce a umělecké skupiny z ČR a zahraničí, které po ukončení studia na uměleckých školách ztratily zázemí a prostor pro své umělecké vize a diskuze, tvůrčí experimenty či zpracování konkrétního performativního materiálu.

• TAT (tady a teď): tuto rezidenci mohou absolvovat již renomovaní tvůrci a divadelní či taneční soubory z české republiky i zahraničí, které nemají svůj domovský prostor na práci nebo potřebují intenzivní čas a nerušenou koncentraci pro svou tvorbu. Tato rezidence má dvě podoby, tvůrčí a regenerační. Obě jsou ovšem zaměřeny na transformaci a změnu dosavadní tvorby umělce.

• DAP (další, prosím): venkovská klidná lokalita Švestkového Dvora a kvalitní technické, prostorové i materiální zázemí nabízí ideální podmínky pro tvůrčí rezidence širokému spektru uměleckých oborů. Kromě tanečních a divadelních rezidencí náš prostor využívají i instrumentalisté a umělci, kteří se ve své tvorbě zaměřují na práci s hlasem, jeho tělesnými rezonancemi i umělci, kteří hledají zvukové variace přes materiál a objekty.

Podmínkou účasti v rezidenčním programu na Švestkovém Dvoře v rámci této výzvy je veřejný výstup v podobě odpovídající fázi a obsahu rezidence (work in progress, otevřená dílna, zařazení hotového představení do programové nabídky atd.).

Výběr projektů bude probíhat průběžně na základě přijatých přihlášek a časových možností souborů a kapacity Švestkového Dvora.

Nabízíme:
• rezidenční pobyt v délce 1-3 týdnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
• technické a produkční zázemí
• ubytování přímo v prostoru Švestkového Dvora
• pokrytí nákladů na rezidenční pobyt až do výše 60% (nezahrnuje dopravu, stravu a umělecký honorář)

Pro koho je projekt určen:
• umělci působící v ČR i zahraničí (projekty s důrazem na mezinárodní spolupráci)
• umělci ze všech oblastí (divadlo, tanec, literatura, hudba a další)
• skupiny 4-12 osob

Harmonogram:
15. 8. 2023 uzávěrka prvního kola výzvy
září – prosinec 2023 tvůrčí rezidence a veřejné prezentace

PDF ke stažení.

 

Přihlášky zasílejte na adresu anna@svestkovydvur.cz nejpozději do 15. 8. 2023.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

 

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty. Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

 

DETAILNÍ POPIS REZIDENČNÍHO PROGRAMU NA ŠVESTKOVÉM DVOŘE:

NOF (nová fáze)
Tento druh rezidence je určen pro mladé a začínající umělce a umělecké skupiny z ČR a zahraničí, které po ukončení studia na uměleckých školách ztratily zázemí a prostor pro své umělecké vize a diskuze, tvůrčí experimenty či zpracování konkrétního performativního materiálu. Kromě technického, prostorového zajištění a ubytování mají mladí lidé možnost konzultovat svou práci s profesionály, kteří na Švestkovém Dvoře trvale žijí a tvoří. Jejich okamžitá zpětná vazba může být inspirací pro hledání podoby další tvůrčí fáze projektu. Tento typ rezidence je pro mladé performery a tanečníky přemostěním mezi dvěma světy: školním a profesionálním. Dává jim prostor k postupné transformaci, která spočívá především v přesunu zodpovědnosti za umělecké dílo z instituce školy na samotné tvůrce. Švestkový Dvůr a tým, který se o umělce, stará nabízí bezpečné prostředí, ve kterém se mladí umělci mohou ponořit do své tvorby a hledat v kreativním procesu divadelní, taneční, hudební nebo vizuální podobu svých uměleckých vizí a jejich přesahy a zároveň jsou postaveni před praktické otázky, jak rozvrhnout finanční a materiální stránku projektu i své fyzické a psychické síly, neboť prostory Švestkového Dvora jsou jim k dispozici 24 hodin denně. Tím, že Švestkový Dvůr je i uměleckým, pedagogickým a komunitním centrem, nabízí rezidentům možnost veřejné prezentace v různých fázích tvorby. Kromě dospělého diváka zde existuje i možnost interaktivní spolupráce s dětským divákem, která je možná v rámci projektu kreativního učení realizovaného na Švestkovém Dvoře a zahrnuje věkové kategorie od mateřských škol až po školy střední. Rezidenti tak mají možnost nejenom konzultovat svoji práci s kolegy a dalšími umělci, ale mohou i reagovat na podněty od široké veřejnosti, které je jejich tvorba určena.

TAT (tady a teď)
Tuto rezidenci mohou absolvovat již renomovaní tvůrci a divadelní či taneční soubory z České republiky i zahraničí, které nemají svůj domovský prostor na práci nebo potřebují intenzivní čas a nerušenou koncentraci pro svou tvorbu. Tato rezidence má dvě podoby, tvůrčí a regenerační. Obě jsou ovšem zaměřeny na transformaci a změnu dosavadní tvorby umělce. Dávají jedinci či skupině možnost nemyslet na výsledek i jeho přijetí odbornou a laickou veřejností, opustit zaběhnuté a ověřené principy dosavadní tvorby, ale tvůrci dostávají prostor ponořit se hlouběji a zkoumat neznámé, slovy často nepojmenovatelné impulzy nových a křehkých uměleckých podnětů. Švestkový Dvůr podporuje projekty, které při tvorbě kladou důraz na výzkum, otevírají se tak laboratornímu pojetí hledání fyzického, vizuálního i zvukového materiálu pro výslednou kompozici představení. Samotní umělci dlouhodobě vnímají proces tvorby jako nedílnou součást jejich revize a proměny pro další působení v divadelním a tanečním světě. Švestkový Dvůr jim nabízí prostorové, materiální i technické prostředky k tomu, aby experimentovali a vyšli ze svých „zajetých kolejí“ a odvážně hledali své nové možnosti ke sdílení tématu s diváky.
Druhá, regenerační rezidence, je reakcí na zvyšující se finanční a ekonomický tlak na nezávislého umělce. Tato skutečnost nutí tanečníky i performery přecházet bez přestávky a odpočinku z jednoho projektu do druhého a podávat vždy maximální výkon. Často se tvůrce kromě umělecké činnosti věnuje i pedagogické, která mu nabízí předávat své znalosti a dovednosti ostatním, on sám však nemá prostor, čas a finance rozvíjet a zdokonalovat jednak své technické performativní a taneční kvality, a také věnovat se velmi důležité mentální (duševní) hygieně, která je při práci s tělem i hlasem nenahraditelná. V pohybu, nebo držení těla se vždy odráží aktuální stav psychiky a změny v pohybovém vzorci či postuře se budou projevovat změnami stavu psychiky, protože existuje souvislost mezi stavem psychiky a napětím ve svalu. Psychického uvolnění je možné dosáhnout řízenou svalovou relaxací, protože napětí kosterního svalstva lze ovládat vůlí. Švestkový Dvůr touto rezidencí nabízí umělcům a skupinám uskutečnit rezidenční pobyt pod vedením zkušeného lektora, který bude zaměřený na vybranou uvolňující techniku, kterou budou moci profesionálové posléze zařadit do své umělecké přípravy. Na konci pobytu se rezidence otevře místní komunitě, která bude mít možnost zapojit se prakticky a vyzkoušet si relaxační techniky pod vedením lektora i samotných tanečníků a performerů.

DAP (další, prosím)
Venkovská klidná lokalita Švestkového Dvora a kvalitní technické, prostorové i materiální zázemí nabízí ideální podmínky pro tvůrčí rezidence širokému spektru uměleckých oborů. Kromě tanečních a divadelních rezidencí náš prostor využívají i instrumentalisté a umělci, kteří se ve své tvorbě zaměřují na práci s hlasem, jeho tělesnými rezonancemi i umělci, kteří hledají zvukové variace přes materiál a objekty. Oba pracovní prostory Švestkového Dvora byly rekonstruovány pod dohledem řady odborníků. Jedněmi z nich byli i specialisté na akustiku. Proto hudebníkům i pěveckým sborům z České republiky i zahraničí můžeme nabízet profesionální zázemí pro jejich rezidenční pobyt. K dispozici rezidentům je i menší hudební ateliér.

CURRENT CALLS

Švestkový Dvůr/Plum Yard is opening a call for artistic residencies with a focus on international cooperation (2nd round).

About the project:

The Švestkový Dvůr/Plum Yard residential space is open to artists of all fields (theatre, dance, performing arts, visual arts, music, literature, as well as pedagogical and educational projects) who are looking for a place for focused work with all the necessary facilities (theatrical space with technical equipment, rehearsal room, accommodation, kitchen, sanitary facilities, workshops with technical equipment, etc.) and production and technical support.

The residency program in 2023 is intended for emerging and young artists, as well as renowned creators and art ensembles. We are looking for projects that fall into one of the following categories:

• NOF (new phase): these residencies are intended for young and emerging artists and artistic groups from the Czech Republic and abroad who, after completing their studies at art schools, have lost the space for their artistic visions and discussions, creative experiments or processing of specific performative material.

• TAT (here and now): already renowned creators and theater or dance groups from the Czech Republic and abroad who do not have their home space to work or need intensive time and undisturbed concentration for their work can take part in this residency. This residency has two forms, creative and regenerative. However, both are focused on the transformation and change of the artist’s previous work.

• DAP (next, please): the quiet rural location of Švestkový Dvůr/Plum Yard and high-quality technical, spatial and material facilities offer ideal conditions for creative residencies in a wide range of artistic fields. In addition to dance and theater residencies, our space is also used by instrumentalists and artists who focus on working with the voice and its bodily resonances in their work, as well as artists who search for sound variations through materials and objects.

The condition for participation in the residency programme at Švestkový Dvůr/Plum Yard within this open call is a public presentation in the form corresponding to the stage and content of the residency (work in progress, open workshop, introducing a finished performance in the programme for public, etc.).

The selection of projects will take place on an ongoing basis taking into account time availability of the artistic groups, as well as the capacity of Švestkový Dvůr/Plum Yard.

What do we offer:
• 5 residencies, each 1-3 weeks long at Švestkový Dvůr/Plum Yard
• technical equipment and support during the residency
• production support
• accommodation directly in the premises of Švestkový Dvůr/Plum Yard
• financial contribution covering the overall costs of the residency up to 60% (please note that we cannot cover travel expenses, food or an artistic fee)

Who can participate:
• artists from the Czech Republic and abroad (projects with the focus on international dimension)
• groups of 4-12 people
• artists of various backgrounds (theatre, dance, literature, music, etc.)

Schedule:
15 August 2023 – deadline (first round)
September-December 2023 – residencies and public presentations

PDF version for download.

 

Send the applications to anna@svestkovydvur.cz no longer than 15 August 2023.

Please include with your application:
• project description (1-2 pages)
• information about the artistic team (CV, portfolio etc.)
• short motivation letter

 

Švestkový Dvůr /Plum Yard was established in 2013 and since then provides suport to various cultural activities in a small village called Malovice (Region of South Bohemia, Czech Republic). The organization’s activities are defined by 4 main areas: creation (theatre, dance, puppetry, music, visual arts etc.), artistic and cultural programme for public, residencies and community projects.

The residency program offers the possibility of short-term and long-term stays focused on research, creation, or finishing of an artistic project to individuals or groups from the Czech Republic and abroad in a space with provided accommodation, kitchen, theatre hall with technical equipment, a rehearsal room, studios and workshops for the production of scenography. Projects that are created within the residences are usually part of the Švestkový Dvůr’s programme for public.

The residency programme at Švestkový Dvůr/Plum Yard in 2023 has been financially supported by the Ministry of culture of the Czech Republic, Czech National Recovery Plan and the EU.