KREATIVNÍ UČENÍ NA ŠVESTKOVÉM DVOŘE

Vzdělávací projekty se zaměřením na oblast umění a kulturu mají na Švestkovém Dvoře dlouho nezastupitelné místo. Již v minulých letech jsme naše pilotní umělecko-vzdělávací projekty zaměřili na mateřské, základní i střední školy a gymnázia v okolí. Vždy šlo však o individuální projekty, které po dohodě s pedagogy tvořily samostatné jednodenní akce. 

Díky projektu Kreativní učení na Švestkovém Dvoře se však podařilo vytvořit ucelený program, který vybraným vzdělávacím zařízením a naší organizaci umožňuje intenzivní spolupráci během celého školního roku po stránce umělecké, pedagogické i komunitní. 

Tato cenná zkušenost zcela jednoznačně potvrdila, že umění do vzdělávání přináší znalosti pomocí tvorby a její reflexe. Nabízí jiný typ učebního zážitku a objevování. Vedle možnosti poznání mají žáci jedinečnou možnost vypovídat – o sobě, o světě kolem nás, o svých názorech, postojích. Mohou svobodně experimentovat, rozvíjet nové myšlenky, zkoumat materiály, pracovat s objekty i vstoupit do role někoho jiného a v herní situaci na základě svých zkušeností jednat.

Švestkový Dvůr je ideálním místem pro realizaci vzdělávací oblasti Umění a kultura. Nabízí zázemí i odborníky, kteří dětem, žákům i studentům zprostředkují komplexní pojetí této oblasti a zároveň kromě kulturních kompetencí, vzhledem ke způsobu i organizace práce a metodice vedení, dochází i k naplňování dalších klíčových kompetencí (komunikačních, občanských, k řešení problémů, sociálních a personálních), které jsou při praktickém kreativním a tvůrčím způsobu realizace této vzdělávací oblasti její nedílnou složkou. 

Švestkový Dvůr nabízí tři tvůrčí programy, které jsou zaměřeny na různé věkové skupiny.

 

PĚT MINUT PŘED POHÁDKOU (…ANEB A JAK TO BYLO DÁL?) / CELOROČNÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Stěžejní programovou linií Švestkového Dvora jsou představení určená dětskému divákovi. V roce 2021 vznikla první vize rozšířit tuto uměleckou činnost o pedagogický přesah a skloubit umělecký program pro děti se vzdělávacími aktivitami místních mateřských školek. Právě celoroční projekt s názvem Pět minut před pohádkou byl zaměřený na děti předškolního věku a propojuje uměleckou a pedagogickou komunitu v okolí Švestkového Dvora. 

Společným principem pro tvořivou práci s dětmi se stala pohádka. Dítěti se pohádkový svět zdá bezpečný a cítí pocit jistoty a bezpečí, to vše díky struktuře a pevnému řádu pohádky. Každá pohádka zanechává v dětské mysli stopu a utváří v něm postoj na dění kolem sebe, tím představují specifický druh vzdělávání, který je určen k tomu, aby děti pomalu vstupovaly do problému lidského bytí, proto má tento literární žánr v projektu Pět minut před pohádkou zásadní místo.

Motiv pohádky i jednání postav tvoří inspiraci k obsahu jednotlivých setkání s dětmi a učiteli.  Tyto lekce pod vedením zkušených lektorů Švestkového Dvora otevírají dětem i pedagogům pomocí divadelních, pohybových, hudebních a výtvarných aktivit témata, která v pohádkách řeší hlavní hrdinové, ale v našem reálném světě si děti i dospělí musejí často pomoci sami. Děti tak mají možnost skrz umělecké prostředky převyprávět vlastní verzi příběhu, zaměřit se na některé konkrétní situace v ději a jednáním za postavu či sebe, v bezpečném prostředí hry, zkusit vše vyřešit. 

V rámci programu Pět minut před pohádkou…aneb jak to bylo dál? mají děti v závěru školního roku možnost nejen zhlédnout divadelní/taneční představení, ale také si přímo s umělci vyzkoušet tvůrčí proces, ve kterém můžou společně reflektovat samotnou inscenaci, vymyslet a dramaturgicky vystavět nové situace, a tím si ověřit své získané zkušenosti a dovednosti z pravidelných lekcí na Švestkovém Dvoře. Zároveň si také vyzkoušet roli režiséra a na chvíli se stát spoluautorem uměleckého díla.

 

ČLOVĚK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM / PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

FESTIVAL SVOBODY (pětidenní projekt)

Už na prvním stupni se v rámci školní výuky děti setkávají s tématy společenskými i uměleckými (RVP – Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura). Švestkový Dvůr a jeho Festival svobody nabízí svým programem (divadelní představení, workshop, beseda) dětem i učitelům možnosti sledovat aktuální a otevřená témata v rovinách osobních i celospolečenských. 

V rámci tohoto programu nabízíme pedagogům možnost pomocí uměleckých principů a postupů zkoumat se svými žáky události 20. století a společně s nimi hledat jejich odkaz v současném světě. Divadlo ve výchově dává dětem i učitelům možnost pracovat s minulostí formou příběhu. Skrz něj mají možnost děti lépe pochopit jednání postav, a hlavně se emočně dotknout situací, kterým jsou hrdinové vystavováni. 

Se skupinou dětí ve věku 9-11 let pracují naši lektoři po dobu jednoho týdne v prostorách Švestkového Dvora. Skrz své tělo, materiál, pohyb a text zkoumají žáci konkrétní příběh a rozebírají jednotlivé situace v něm obsažené. Za pomocí metod dramatické výchovy (hra v situaci, hra v roli a charakterizace) mají žáci prostor objevovat a zkoumat jednání jednotlivých postav v příběhu a sledovat jejich vzájemné vztahy, emoce i myšlenky. 

Důležitou součástí projektu je divadelní představení, které je inspirováno příběhy nedávné minulosti a umělecký soubor se této problematice dlouhodobě věnuje.

 

 

TANEC NA ŠVESTKOVÉM DVOŘE (pětidenní projekt)

Tanec a pohyb má nezastupitelnou pozici ve výchově dětí a mladých lidí. Fyzické principy a vědomá práce s nimi umožňuje jedinci zachytit, pohybově zpracovat a ventilovat emoční a myšlenkové pochody, které nelze zachytit verbální komunikací, protože neexistují slova pro popis stavu mysli a těla. Tanec nabízí sdílet skrz tělo a pohyb jinou formu komunikace, která učí vnímavosti vůči sobě, ostatním i okolnímu prostředí. Podporuje především pohybové sebevyjádření, ale také rozvíjí představivost, tvořivost, fantazii, abstraktní myšlení a při samostatné či skupinové práci zapojuje dovednosti emoční i sociální inteligence. 

Během pětidenního workshopu se pohyb lidského těla, různých materiálů i objektů stává stěžejním pilířem mezilidské komunikace a skrz fyzické jednání v prostoru a čase mají děti možnost vyzkoušet si základní principy pohybového i loutkového divadla. Pod odborným vedením lektorů žáci zpracovávají svůj autorský příběh. 

Taneční či pohybové představení pro děti je důležitou součástí programu. Ke spolupráci zveme taneční skupiny, které se specificky věnují a pracují s dětským divákem a jeho zapojením do samotného představení.

 

 

FESTIVAL SVOBODY / PROGRAM PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Již několik let je do podzimního programu Švestkového Dvora zahrnutý Festival svobody, který jsme ve školním roce 2022/2023 mohli díky podpoře projektu Kreativní učení na Švestkovém Dvoře obohatit o nové prvky, které studentům gymnázií a SŠ umožnily objevovat souvislosti a paralely mezi jejich současným vnímáním okolního světa s dobou, ve které žili v jejich věku rodiče a prarodiče. Tedy převážně s historií 20. století. Právě divadlo, jeho principy a tvůrčí postupy se staly mostem mezi uměním a pedagogikou.

Theatre in education (TIE)/ divadlo ve výchově/ je dramatický druh, divadelní forma, která vznikla v polovině 60. let v Anglii. Inspirací pro vznik této formy byly projekty Jerzyho Grotowského, Bertolta Brechta, Augusto Boala, ve kterých mělo být divadlo místem setkávání, místem předávání hodnot. Základními principy TIE je tedy kombinace divadla a vzdělávání.

TIE dokáže formou divadelního představení prezentovat školní látku živým, emotivním způsobem a splňuje cíle předmětu dějepis a zároveň aktuálně naplňuje obsah průřezových témat, která mají za úkol ovlivňovat postoje, hodnotový žebříček a přímé jednání žáků. 

Před samotnou divadelní akcí vždy dochází k přípravě studentů na představení, např. tematicky zaměřený workshop, a v závěru probíhá reflexe s tvůrci a diskuse s odborníky či pamětníky, jejichž vzpomínky nabízejí přímé svědectví nedávné pohnuté historie.

 

 

Návrh programu pro studenty a pedagogy:

Divadelní a taneční představení – žáci se svými učiteli mohou zhlédnout představení a s tématem pracovat sami ve školách. Škola a učitel mají vlastní koncepci výuky a představení je impulzem pro následný výukový projekt.

Představení a setkání s tvůrci a s odborníky na dějiny 20 st. – žáci a učitelé mají možnost sdílet své poznatky a emoce s tvůrci a odborníky. Mohou klást otázky, diskutovat, objevovat a skládat si vlastní pohled na dramatické události prezentované v představení. Učitel má šanci uchopit a čerpat z nasbíraného materiálu i v následujících hodinách ve škole

Dramatická lekce se zaměřením na pohyb jako neverbální prostředek komunikace a představení – žáci a učitelé se před/po představením zúčastní dvouhodinové lekce, na které si prakticky vyzkouší jazyk a formu pohybového divadla. Zároveň mají možnost uvědomění si sama sebe i ostatních v prostoru a čase. Lekce je postavena na fyzických-pohybových hrách a cvičeních, práci s materiálem (papír, textil…) a neverbálních formách lidské komunikace a jejich transformace vyprávění (řeč těla, tvar těla, zachycení jeho pozice a následné rozvinutí do příběhu).

Dramatická lekce se zaměřením na hledání a zkoumání historických parabol v současnosti – studenti a učitelé se pomocí specifických metod dramatické výchovy (improvizace a dramatická hra) stanou hlavními aktéry konkrétní situace, ve které jsou motivováni jednat (hra v situaci, hra v roli, charakterizace). Dostávají tak možnost vnímat skutečnosti kolem sebe v celé její hloubce, složitosti a pestrosti, a tím získávají otevřenost měnit své postoje a vyvíjet se.

 

SPOLUPRÁCE LEKTORŮ A PEDAGOGŮ

Učitelům spolupracujících škol nabízíme nejen možnost sledovat průběh celé lekce, ale především možnost stát se aktivní součástí celého setkání a vyzkoušet si prakticky komunikovat s dětmi pomocí principů práce s tělem, pohybem, materiálem, předmětem, zvukem, hlasem atd. Pod supervizí lektorů při společném vedení lekce si učitelé i děti mohou prakticky vyzkoušet některé divadelní metody a postupy (hra v roli, hra v situaci, práce s objektem, materiálem…) a zároveň sami na sobě poznat, jak jsou umělecké obory důležité i pro rozvoj emočních a sociálních dovedností, které jsou pro život každého jedince nenahraditelné.

 

Děkujeme za důvěru a spolupráci:

Mateřská škola Malovice

Mateřská škola Netolice

Mateřská škola Sluníčko Vodňany

Svobodná základní škola Doma v lese

ScioŠkola České Budějovice

EDUCAnet České Budějovice

Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice

Gymnázium Jírovcova České Budějovice

Gymnázium Pacov

 

PROJEKT KREATIVNÍ UČENÍ NA ŠVESTKOVÉM DVOŘE BYL V ROCE 2022 A 2023 REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI EVROPSKÉ UNIE PROSTŘEDNICTVÍM NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY A MINISTERSTVA KULTURY.